FOGASA

Què és el FOGASA?

És un organisme autònom que garanteix als treballadors la percepció de salaris, així com les indemnitzacions per acomiadament o extinció de la relació laboral, pendents de pagament a causa d’insolvència o procediment concursal de l’empresari.

Quines retribucions i indemnitzacions garanteix el FOGASA?

Salaris

Abonament dels salaris amb les seves pagues extraordinàries, pendents de pagament per declaració d’insolvència o procediment concursal de l’empresa.

La quantitat màxima a abonar pel Fons de Garantia Salarial, és la que resulta de multiplicar el doble del salari mínim interprofessional diari, amb prorrateig de pagues extres, pel nombre de dies pendents de pagament, amb un màxim de cent vint dies.

Indemnitzacions

Abonament de les indemnitzacions reconegudes com a conseqüència de sentència, acte, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a favor dels treballadors a causa d’acomiadament o extinció dels contractes així com les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedeixin. En tots els casos amb el límit d’una anualitat, sense que el salari diari, base de càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

Torna a dalt