Fiscalitat d’entitats en règim d’atribució de rendes (societats civils i comunitats de béns)

IVA

Impost sobre el valor afegit

RÈGIM GENERAL

ÀMBIT D’APLICACIÓ: Empresaris i professionals que no els afecti o hagin renunciat a algun règim especial.

DECLARACIONS A PRESENTAR: Model 303

RÈGIM SIMPLIFICAT

ÀMBIT D’APLICACIÓ: Empresaris i professionals inclosos en estimació objectiva i que realitzin les activitats incloses a l’Ordre que cada any aprova els mòduls i que no hagin renunciat o quedat exclosos del règim.

DECLARACIONS A PRESENTAR: Model 310

RÈGIM ESPECIAL DE L’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA

Àmbit d’aplicació: titulars d’explotacions agrícoles, forestals, ramaderes o pesqueres que no hagin renunciat al règim ni renunciat ni estar exclosos d’estimació objectiva.

Declaracions a presentar: no estan obligats a presentar declaracions periòdiques. Això no obstant, en els casos d’entregues de béns immobles d’inversió, adquisicions intracomunitàries, operacions d’inversió del subjecte passiu i importacions estan obligats a presentar el model 309 en els tres primers casos i liquidar l’IVA a la duana en el cas d’importacions.

RÈGIM ESPECIAL DEL RECÀRREC D’EQUIVALÈNCIA

Àmbit d’aplicació: règim obligatori aplicable a comerciants minoristes.

Declaracions a presentar: no estan obligats a presentar declaracions periòdiques. Això no obstant, en els casos d’adquisicions intracomunitàries, operacions d’inversió del subjecte passiu i entregues de béns a viatgers amb dret a devolució de quotes, s’han de presentar el model 309 si s’ha d’ingressar o el model 308 si es demana devolució.

ALTRES RÈGIMS ESPECIALS

Règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció
Règim especial de les agències de viatges
Règim especial de l’or d’inversió
Règim especial del criteri de caixa

Torna a dalt