Fiscalitat d’entitats en règim d’atribució de rendes (societats civils i comunitats de béns)

IRPF

NOTA:  A partir de 1 de gener de 2016, les societats civils amb objecte mercantil tributaran per l’Impost de Societats i, per tant, només es podran aplicar els règims d’IRPF les societats civils agrícoles, ramaderes, forestals i professionals.

Les entitats en règim d’atribució de rendes poden estar en dos règims diferents de determinació del rendiment net d’IRPF: estimació directa i estimació objectiva.

ESTIMACIÓ DIRECTA

MODALITATS: Estimació directa normal i estimació directa simplificada.

ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Empresaris i professionals amb import de la xifra de negocis del conjunt de totes les seves activitats superi 600.000 € anuals en l’any anterior, o que hagin renunciat a l’estimació directa simplificada.

DECLARACIONS A PRESENTAR

Model 130 els socis o comuners

Model 184 l’entitat

Model 184 Entitats en règim d’atribució de rendes. Declaració informativa anual

Qui l’ha de presentar:totes lesentitats en règim d’atribució de rendes (SCP, comunitats de béns, herències jacents), excepte les que no realitzin activitats econòmiques i les seves rendes no superin els 3.000 €.

Periodicitat: anual, mes de febrer. Quan l’últim dia de presentació és inhàbil el termini finalitza el proper dia laborable. La presentació s’ha de fer en paper o telemàticament.

ESTIMACIÓ DIRECTA SIMPLIFICADA

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Empresaris i professionals les activitats dels quals no estiguin incloses a estimació objectiva, o que hagin renunciat o quedat exclosos d’estimació objectiva; i sempre que l’ import de la xifra de negocis del conjunt de totes les seves activitats no superi 600.000 € anuals en l’any anterior i no hagin renunciat a l’estimació directa simplificada.

DECLARACIONS A PRESENTAR

Model 130 els socis o comuners

Model 184 l’entitat.

ESTIMACIÓ OBJECTIVA

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Empresaris i professionals que realitzin activitats incloses a l’Ordre que cada any aprova els mòduls i amb les condicions següents:

Volum de rendiments íntegres no superi 250.000 €
Que el volum de compres no superi 150.000 € anuals

DECLARACIONS A PRESENTAR

Model 131 els socis o comuners

Model 184 l’entitat

Torna a dalt