Fiscalitat d’entitats en règim d’atribució de rendes (societats civils i comunitats de béns)

Cens i IAE

Les entitats en règim d’atribució de rendes han de comunicar l’alta al cens d’obligats tributaris amb el model 036 on hi han d’incloure les activitats i locals de les mateixes, i els socis de les mateixes han de comunicar l’alta individualment amb el model 036 ó 037. No han de presentar alta d’IAE a cap lloc perquè inicialment estan exempts de l’impost. Si a partir del segon any l’import net de la xifra de negocis és superior a 1.000.000 € han de presentar declaració d’alta.

Torna a dalt