Fiscalitat de la successió d’empreses

Per herència

EMPRESA INDIVIDUAL

En el cas de l’adquisició d’elements patrimonials afectes a una empresa individual o activitat professional per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat, adoptant o col·lateral fins al tercer grau, hi ha una reducció a l’Impost de Successions del 95% del valor net .

La reducció també és aplicable quan l’adquirent, sense tenir la relació de parentiu esmentada, té una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l’empresa amb una antiguitat mínima de deu anys, amb tasques de responsabilitat en la gestió o direcció amb una antiguitat mínima de cinc anys.

El gaudi definitiu de la reducció queda condicionat al manteniment de l’exercici de l’activitat i de la titularitat i afectació dels béns durant el termini de cinc anys.

PARTICIPACIONS EN ENTITATS

Hi ha una reducció a l’Impost de Successions del 95% (97% si es tracta de societats laborals) del valor de les participacions d’entitats adquirides per part del cònjuge, descendent, ascendent, adoptat,  adoptant o col·lateral fins al tercer grau, sempre que es compleixen les següents condicions:

  • L’activitat principal de l’entitat no pot ser la gestió d’un patrimoni.
  • La persona causant ha de tenir una participació superior al 5% individualment o del 20% juntament amb el cònjuge, descendents, ascendents, adoptats, adoptants o col·laterals fins al tercer grau.
  • Exercir el causant a alguna de les persones anteriors funcions de direcció per les quals percebés una remuneració que representés més del 50% dels seus rendiments de treball i d’activitats econòmiques.

La reducció també és aplicable quan l’adquirent, sense tenir la relació de parentiu esmentada, té una vinculació laboral o de prestació de serveis amb l’entitat amb una antiguitat mínima de deu anys, amb tasques de responsabilitat en la gestió o direcció amb una antiguitat mínima de cinc anys, i té una participació en l’entitat superior al 50% del seu capital (25% si es tracta de societats laborals).

El gaudi definitiu de la reducció queda condicionat al manteniment de l’adquisició durant el termini de cinc anys.

Torna a dalt