Expedients de Regulació d'Ocupació

Què és un ERO?

És el procediment mitjançant el qual una empresa pot portar a terme:

  • Acomiadaments col·lectius
  • Suspensions temporals de contractes de treball
  • Reduccions temporals de jornada

i que està basat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives, productives, o de força major.

Quin és el procediment per tramitar un ERO?

El procediment dels acomiadaments col·lectius, així com de les suspensions i reduccions de jornada temporals és el següent:

  1. L’empresa comunica a l’Autoritat Laboral l’inici del període de consultes.
  2. L’Autoritat Laboral trasllada l’inici de període de consultes al Servei Públic d’Ocupació (SPOE) i sol·licita informe a la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC), la qual citarà a les parts.
  3. Un cop finalitzat el període de consultes (amb una durada no superior a 15 dies en suspensió de contractes, reducció de jornada i acomiadaments col·lectius en empreses de menys de 50 treballadors, o 30 dies naturals només en el cas d’acomiadaments col·lectius en empreses de més de 50 treballadros), l’empresa ho comunicarà a l’Autoritat Laboral i a la ITC, tot informant del seu resultat, adjuntant en el seu cas l’acord assolit.
  4. L’Autoritat Laboral remetrà l’acord o decisió final al SPOE.
  5. L’Autoritat Laboral comunicarà a les parts la data de la notificació al SPOE (es podrà fer via telemàtica).

Torna a dalt