Dissolució de societats

La dissolució d’una societat comporta obrir el procediment de liquidació de la mateixa i una vegada conclòs aquest, l’extinció de la seva personalitat jurídica.

A més dels casos de dissolució per les causes legals o estatutàries, la Junta General de la societat pot acordar, en qualsevol moment, la seva dissolució. L’acord ha de ser adoptat amb els requisits que s’estableixen en els estatuts socials, sempre que aquesta majoria signifiqui almenys la meitat del capital social. La dissolució es formalitzarà en escriptura pública i cal la seva inscripció en el Registre Mercantil que correspongui.

L’escriptura de dissolució documenta l’acord que inicia el procediment de liquidació i, en el seu cas, el nomenament dels liquidadors, que són els representants de la societat durant el període de liquidació.

A partir de l’acord de dissolució, la societat ha de fer constar l’expressió “en liquidació” a continuació de la denominació social.

Una vegada acabades les operacions de liquidació, els liquidadors han de presentar a la Junta General el balanç final de liquidació, amb un informe sobre les operacions realitzades i una proposta de distribució entre els socis del patrimoni resultant.

A l’escriptura pública, s’hi ha d’afegir el balanç final de liquidació i la relació dels socis, en la qual hi ha de constar la seva identitat i la seva quota de liquidació.

La seva inscripció en el Registre Mercantil determinarà la cancel·lació registral i la pèrdua de personalitat de la societat.

Torna a dalt