Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger

OBLIGATS A DECLARAR

 • Les persones físiques i jurídiques residents a territori espanyol, els establiments permanents de persones o entitats no residents i les entitats en règim d’atribució de rendes (SCP i CB) que siguin titulars, representants, autoritzats, beneficiaris, tinguin poder de disposició, o siguin titulars reals dels béns i drets que s’han de declarar.

BÉNS I DRETS A DECLARAR

 • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
 • Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger (accions, bons, obligacions, fons d’inversió, unit linked, etc.).
 • Béns immobles o drets reals sobre béns immobles situats a l’estranger.

MODEL DE DECLARACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ

 • La declaració s’ha de presentar en el model 720, exclusivament per Internet.
 • El termini de presentació és de l’1 de gener al 31 de març. El de l’any 2013 és de l’1 de febrer al 30 d’abril.
 • La presentació de la declaració en els anys successius només serà obligatòria quan els valors declarats tinguin un increment superior a 20.000 € respecte als valors de l’última declaració presentada.

CONSEQÜÈNCIES DE NO PRESENTAR LA DECLARACIÓ

NO PRESCRIPCIÓ

 • Es consideraran guanys de patrimoni no justificats i s’integraran a la base liquidable general de l’IRPF del període impositiu més antic entre els no prescrits susceptible de regularització, la tinença, declaració o adquisició de béns o drets respecte dels quals no s’hagués presentat dins el termini establert la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger.
 • S’entendrà que han estat adquirits amb rendes no declarades que s’imputaran al període impositiu més antic entre els no prescrits susceptible de regularització de l’Impost de Societats, els béns i drets respecte dels quals el subjecte passiu no hagi presentat dins el termini establert la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger.

INFRACCIONS I SANCIONS

Infracció per no presentar dins el termini o presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses la declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger

 • Infracció per incomplir l’obligació d’informar sobre béns o drets:  la sanció serà una multa fixa de 5.000 € per cada dada o conjunt de dades referides a un mateix bé o dret, amb un mínim de 10.000 €.
 • Quan la declaració es presenti fora de termini sense requeriment de l’Administració o no es presenti per internet els imports de la sanció seran per cada dada o conjunt de dades de 100 € , amb un mínim de 1.500 €.

Infracció per l’obtenció de guanys no justificats derivats de béns i drets situats a l’estranger

 • La sanció serà una multa proporcional del 150% de la base de la sanció. La base de la sanció serà l’import de la quota íntegra, sense tenir en compte per calcular-la les quantitats pendents de compensació, deducció o aplicació procedents d’exercicis anteriors o corresponents a l’exercici de comprovació que poguessin minorar la base imposable o liquidable o la quota íntegra.

Torna a dalt