Contractació de personal de la llar

A partir de l’1 d’abril de 2013, els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Empleats de Llar establerta en el Règim General de la Seguretat Social que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores per ocupador hauran de formular directament la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades quan així ho acordin amb tals ocupadors. En tot cas, les sol·licituds d’alta, baixa i variacions de dades presentades pels empleats de llar hauran d’anar signades pels seus ocupadors.

Cotitzacions a la Seguretat Social:

L’any 2015, les bases de cotització per contingències comunes seran les determinades en l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar.

 

Tram

Retribució mensual

Base de cotització

euros/mes

1r

Fins a 172,91

148,60

2n

Des de 172,92 fins a 270,10

245,84

3r

Des de 270,11 fins a 367,40

343,10

4t

Des de 367,41 fins a 464,70

440,36

Des de 464,71 fins a 561,90

537,63

Des de 561,91 fins a 658,40

634,89

Des de 658,41 fins a 756,60

756,60

Des de 756,61

794,60

 

El tipus de cotització per contingències comunes serà el 24,70%; sent el 20,60% a càrrec de l’ocupador i el 4,10% a càrrec de l’empleat. Per a la cotització de contingències professionals s’aplicarà l’1,10% a càrrec exclusiu de l’ocupador.

Torna a dalt