Cens fiscal i IAE

Model 037

Cens fiscal - Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris

OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ

Declaració d’alta:

  • Poden utilitzar aquest model en comptes del Model 036 per sol·licitar l’alta al Cens aquelles persones físiques que compleixen les condicions següents: residents; tenir N.I.F.; no tenir la condició de gran empresa; no actuar amb representant; que el domicili fiscal coincideixi amb el de la gestió administrativa; no estar inclòs en els règim especials d’IVA, excepte simplificat, especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, o recàrrec d’equivalència; no estar inscrit en el Registre d’operadors intracomunitaris o en el de devolució mensual; no realitzar cap adquisció no subjecta de l’article 14 de la lllei d’IVA; no realitzar vendes a distància; no ser subjecte passiu d’Impostos Especials ni de l’Impost sobre primes d’assegurances; i que no paguin rendiments de capital mobiliari.

Declaració de modificació:

Les persones fíqiques residents i que no tinguin la condició de gran empresa podran fer servir el model per comunicar les modificacions següents:

Modificació domicili fiscal i domicili a efectes notificacions
Modificació d’altres dades identificatives
Modificació de dades relatives a activitats econòmiques i locals
Modificació dades IVA
Modificació dades IRPF
Modificacions dades relatives a retencions i ingressos a compte

Declaració de baixa

  • Quan es cessi en les activitats econòmiques o quan per altres causes no s’hagi de formar part del cens d’empresaris, professionals i retenidors. 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Declaració d’alta: abans de l’inici de l’activitat.

Declaració de modificació: en general, un mes a comptar des del següent en que s’ha produït la modificació

CASOS ESPECIALS
Renúncia règim simplificat i agricultura, ramaderia i pesca IVA Desembre
Proposta percentatge provisional deducció IVA Quan es presenti la declaració censal d’inici de l’activitat
Opció prorrata especial Desembre
Canvi període liquidació Abans del venciment del termini de presentació de la primera declaració periòdica afectada
Règim estimació objectiva i estimació directa simplificada IRPF Desembre

Declaració de baixa: un mes des de la baixa.

FORMA DE PRESENTACIÓ

En paper o telemàticament. Obligatori telemàticament per les SA, SL, i grans empreses. Obligatori en paper sol·licitud de N.I.F. i renúncia partícips d’una entitat en règim d’atribució de rendes (SCP, comunitat de béns, herències jacents) al règim d’estimació objectiva o estimació directa simplificada d’IRPF o al règim simplificat o al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca d’IVA.

Torna a dalt