Cens fiscal i IAE

IAE

imposts sobre activitats econòmiques

EXEMPCIONS

Estan exempts de l‘Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) les persones físiques, i els subjectes passius de l’Impost de Societats, contribuents de l’impost sobre la renda de no residents i les entitats en règim d’atribució de rendes (SCP, comunitats de béns, herències jacents) durant els dos primers anys d’activitat i després si l’import net de la xifra de negocis és inferior a 1.000.000 €.

MODELS DE DECLARACIÓ

Model 840. DECLARACIÓ IAE QUOTA PROVINCIAL O NACIONAL

OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ

Declaració d’alta: els subjectes passius no exempts que iniciïn una activitat econòmica o donin d’alta un local afecte indirectament..

Declaració de baixa: subjectes passius que cessin en una activitat econòmica o donin de baixa un local afecte indirectament.

Declaració de variació: quan siguin variacions d’elements tributaris només es presentarà declaració si la variació és superior al 20%.

Termini de presentació:

Declaració d’alta: abans d’un mes des de l’inici de l’activitat.

Declaració de baixa: un mes des del cessament de l’activitat.

Declaració de variació: un mes des de la variació.

Model 848 IAE. COMUNICACIÓ DE L’IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS

No l’han de presentar qui hagi presentat Impost de Societats o les entitats en règim d’atribució de rendes (SCP, comunitats de béns, herències jacents) que hagin fet constar l’import net de la xifra de negocis en el Model 184.

MODEL DE DECLARACIÓ DE QUOTA MUNICIPAL

OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ

Declaració d’alta: els subjectes passius no exempts que iniciïn una activitat econòmica o donin d’alta un local afecte indirectament. Si és alta a la matrícula per pèrdua d’exempció, durant el mes de desembre.

Declaració de baixa: subjectes passius que cessin en una activitat econòmica o donin de baixa un local afecte indirectament. Si és baixa a la matrícula per inici d’exempció durant el mes de desembre.

Declaració de variació: quan siguin variacions d’elements tributaris només es presentarà declaració si la variació és superior al 20%. Les declaracions dels m2 venuts s’han de presentar el mes de gener (execpte en el cas de cessament de l’activitat que es presenten juntes).

Termini de presentació:

Declaració d’alta: abans d’un mes desde l’inici de l’activitat.

Declaració de baixa: un mes des del cessament de l’activitat.

Declaració de variació: un mes des de la variació.

Torna a dalt