Capitalització atur

Objecte

Les persones treballadores autònomes que s’integren dins de diverses formes jurídiques poden sol·licitar un percentatge de la seva prestació d’atur per tal de poder finançar la inversió inicial i d’altres despeses posteriors.

Persones beneficiàries

Persona treballadora autònoma sense discapacitat: Persona física o empresari o empresària  individual (opció que inclou també la possibilitat de constituir altres formes jurídiques com societats mercantils, societats civils privades, comunitats de béns, etc.)

Requisits Bàsics:

 • Tenir dret a la prestació contributiva per desocupació (atur)
 • No haver fet ús de la capitalització en els 4 anys immediatament anteriors a la sol·licitud
 • Tenir pendents de percebre un nombre de mesos de prestació igual o superior a 3.

Tipus d’ajut

 1. Persona treballadora autònoma persona física, Societat Civil Privada o Comunitat de Bens.
  El treballador/a pot sol·licitar fins a un màxim del 60% de la seva prestació d’atur per tal de poder finançar la inversió inicial (maquinària, vehicle, equips informàtics, mobiliari d’oficina, eines, compra d’un local, obres de reforma, instal·lacions, etc.), inclòs l’import de les càrregues tributàries, que haurà de justificar documentalment amb pressupostos en el dia del tràmit de sol·licitud i posteriorment amb factures i rebuts un cop hagi percebut aquesta quantitat.
  La resta de la seva prestació d’atur li servirà per a poder subvencionar mensualment el 100% de la seva cotització del RETA. El límit  màxim de l’abonament de la quantitat a compte augmenta fins el 100%  per homes fins a 30 anys i dones fins a 35 anys (ambdós inclosos).
 2. En el cas que es pretengui la creació o incorporació a una S.L. o S. A , o en el cas que el treballador no necessiti inversions inicials o no les pugui justificar, existeix la possibilitat de destinar tota la prestació d’atur per a poder subvencionar mensualment la cotització a la Seguretat Social. Es requereix una breu memòria empresarial.
  L’ inici de la capitalització será el dia següent de la resolució d’aprovació del SPEE (Servicio Público de Empleo Estatal).

Torna a dalt