Anàlisi de l’empresa

Anàlisi de la rendibilitat

Objectiu: Comparar els beneficis amb les inversions necessàries per obtenir-los

  1. Rendibilitat econòmica:  Relació entre el benefici abans d’interessos i impostos (BAII) i l’actiu total. Rendibilitat dels actius, independentment de com es financen (productivitat dels actius de l’empresa). Marge de les vendes i rotació de l’actiu.
  2. Rendibilitat financera: Relació entre el benefici net i els capitals propis (rendibilitat del capital propi). Marge de les vendes, rotació de l’actiu i palanquejament.
  3. Palanquejament financer
  4. Valor afegit econòmic: Relaciona benefici generat per l’empresa amb el cost del deute i el cost d’oportunitat dels capitals propis.
  5. Autofinançament
  6. Anàlisi del creixement

Torna a dalt