Anàlisi de l’empresa

Anàlisi de l'organització i l'entorn

Objectiu: Determinar la forma com  l’empresa opera, i els problemes que aquesta operativa li pot portar: comprensió del present de l’empresa.

  1. Anàlisi dels aspectes legals: Forma jurídica de l’empresa, estatuts, socis, etc.
  2. Grau de compliment de les obligacions legals
  3. Organització de l’empresa: Organigrama, procediments de treball, etc.
  4. Política comercial: Publicitat i màrketing, distribució i logística, política de preus, etc.
  5. Organització de la producció: Capacitat productiva, tecnologia utilitzada, processos i control de producció, aplicació de normes de qualitat, aplicació de normes mediambientals, tractament dels errors, organització per torns de treball, etc.
  6. Recursos humans: Estructuració dels llocs de treball, qualificació del personal (direcció i resta de la plantilla), antiguitat, clima laboral, grau de motivació, política salarial i d’incentius, conveni col·lectiu aplicable,
  7. Administració: Sistemes d’informació i control, indicadors, quadres de comandament, control pressupostari,  tecnologia aplicada a l’administració, política financera, etc.

Torna a dalt