Ajornament i fraccionament de deutes tributaris

Qui el pot demanar:

Tothom pot sol·licitar l’ajornament i el fraccionament de qualsevol deute tributari ja sigui en període voluntari o executiu. Si l’Administració el concedeix s’haurà de pagar el deute més interessos de demora.

Models:

El model de sol·licitud és lliure. Si el deute és de l’Agencia Estatal de Administración Tributaria hi ha dos models, un per ajornaments inferiors a 30.000 € (sense garanties) i un altre per ajornaments superiors a 30.000 € (amb aportació de garanties). Aquests models es poden descarregar directament a les adreces següents: http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Modelos_y_formularios/Recaudacion/recapl01.pdfhttp://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Modelos_y_formularios/Recaudacion/recapl00.pdf.

Documentació necessària:

El model i còpia de la declaració que es vol ajornar.

Garanties: quan el deute supera els 30.000 € l’Administració Tributària demana garanties per concedir l’ajornament. La primera garantia és un aval bancari. Si no es pot aportar aval bancari i es justifica la impossibilitat es poden aportar altres garanties.

Resolució de la sol·licitud d’ajornament:

Si l’Administració concedeix l’ajornament envia la resolució amb el quadre de pagaments i ho cobra directament del compte que figura en la sol·licitud d’ajornament. Si l’Administració no el concedeix independentment que es pot recórrer contra la resolució, el deute s’ha de pagar de cop. Si no es paga passa a executiva i si està a executiva l’Administració inicia l’embargament dels béns del deutor.

Torna a dalt