Afiliació a la seguretat social

Règim general

ESTARAN INCLOSOS EN AQUEST RÈGIM, ENTRE ALTRES:

 1. Els treballadors espanyols per compte aliena, de la indústria i els serveis i els assimilats als mateixos, que exerceixin normalment la seva activitat en territori nacional.
 2. Els treballadors per compte aliena i els socis treballadors de societats mercantils capitalistes, encara que siguin membres del seu òrgan d’administració, si el càrrec no comporta la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat ni posseeixin el seu control.Com assimilats a treballadors per compte aliena, amb exclusió de la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial, els consellers i administradors de societats mercantils capitalistes sempre que no posseeixin el control d’aquestes, quan el seu càrrec comporti la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat, sent retribuïts per això o per la seva condició de treballadors de la mateixa.En tots dos casos es presumirà, excepte prova en contra, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concorri alguna de les següents circumstàncies:
  • Que, almenys, la meitat del capital social per la qual presti els seus serveis estigui distribuït entre socis, amb els quals convisqui i a els qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat, o adopció, fins a segon grau.
  • Que la seva participació al capital de la societat sigui igual o superior a la tercera part del mateix.
  • Que la seva participació al capital social sigui igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.
 3. Els socis treballadors de les societats laborals, qualsevol que sigui la seva participació al capital social dins dels límits establerts en l’art. 5 de la Llei 4/97 de Societats Laborals, i encara quan formin part de l’òrgan d’administració social, tindran la consideració de treballadors per compte aliena a l’efecte de la seva inclusió en el Règim General o Especial de la Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat, i quedaran compresos en la protecció per desocupació i en l’atorgada pel Fons de Garantia Salarial, quan aquestes contingències estiguessin previstes en aquest Règim.Quan aquests socis per la seva condició d’administradors socials realitzin funcions de direcció i gerència de la societat, sent retribuïts per l’acompliment d’aquest càrrec estiguin o no vinculats simultàniament a la mateixa mitjançant relació laboral comuna o especial, o quan per la seva condició d’administradors socials realitzin funcions de direcció i gerència de la societat i simultàniament estiguin vinculats a la mateixa mitjançant relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, s’assimilaran a treballadors per compte aliena, a l’efecte d’inclusió en el Règim de la Seguretat Social que correspongui, a exclusió de la protecció per desocupació i de l’atorgada pel Fons de Garantia Salarial, sempre que la seva participació al capital social juntament amb la del seu cònjuge i parents per consanguinitat, afinitat o adopció fins al segon grau amb els quals convisqui sigui inferior al cinquanta per cent, o acrediti que l’exercici del control efectiu de la societat requereixi el concurs de persones alienes a les relacions familiars.
 4. Els treballadors espanyols no residents en territori nacional, en determinats supòsits (funcionaris o empleats d’organismes internacionals, espanyols no funcionaris contractats al servei de l’Administració espanyola a l’estranger, etc.)
 5. Els estrangers amb permís de residència i de treball a Espanya que treballin per compte aliena i exerceixin la seva activitat en territori nacional. Els treballadors comunitaris no necessiten permís de treball.
 6. Personal (funcionari o laboral) de l’Administració Local.
 7. Els conductors de vehicles de turisme al servei de particulars.
 8. El personal civil no funcionari, dependent d’organismes, serveis o entitats de l’Estat.
 9. Laics o seglars que prestin serveis retribuïts en institucions eclesiàstiques.
 10. Les persones que prestin serveis retribuïts en entitats o institucions de caràcter benèfic social.
 11. Personal contractat al servei de Notaries, Registres de la Propietat i altres oficines o centres similars.
 12. Funcionaris en pràctiques que aspirin a incorporar-se a Cossos o Escales de funcionaris que no estiguin subjectes al Règim de Classes Passives i els alts càrrecs de les Administracions Públiques que no siguin funcionaris, així com els funcionaris de nou ingrés de les Comunitats Autònomes.
 13. Personal interí al servei de l’Administració de Justícia.

Torna a dalt