Afiliació a la seguretat social

Característiques

de l'afiliació a la Seguretat Social

Qualsevol persona que vulgui iniciar una activitat laboral, que impliqui la seva inclusió en un règim del Sistema de la Seguretat Social, haurà de sol·licitar un número d’afiliació.

L’afiliació a la Seguretat Social presenta les següents característiques:

 • És obligatòria per a les persones incloses en el Sistema.
 • És única i general per a tots els Règims del Sistema.
 • S’estén a tota la vida de les persones compreses en el Sistema.
 • És exclusiva.

Règims

Règim general

Estaran inclosos en aquest règim, entre altres:

 • Els treballadors per compte aliena.
 • Els treballadors per compte aliena i els socis treballadors de societats mercantils capitalistes, encara que siguin membres del seu òrgan d’administració, si el càrrec no comporta la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat ni posseeixin el seu control.Com assimilats a treballadors per compte aliena, amb exclusió de la protecció per desocupació i del Fons de Garantia Salarial, els consellers i administradors de societats mercantils capitalistes sempre que no posseeixin el control d’aquestes, quan el seu càrrec comporti la realització de les funcions de direcció i gerència de la societat, sent retribuïts per això o per la seva condició de treballadors de la mateixa.

En tots dos casos es presumirà, excepte prova en contra, que el treballador posseeix          el control efectiu de la societat quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 1. Que, almenys, la meitat del capital social per la qual presti els seus serveis estigui distribuït entre socis, amb els quals convisqui i a els qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat, o adopció, fins a segon grau.
 2. Que la seva participació al capital de la societat sigui igual o superior a la tercera part del mateix.
 3. Que la seva participació al capital social sigui igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.
 • Els socis treballadors de les societats laborals.
 • Els estrangers amb permís de residència i de treball a Espanya que treballin per compte aliena i exerceixin la seva activitat en territori nacional. Els treballadors comunitaris no necessiten permís de treball.
RÈGIM BASE MÍNIMA BASE MÀXIMA
RÈGIM GENERAL 756,00 3.606,00

Règim especial per a treballadors autònoms

S’entendrà com a treballador per compte pròpia o autònom, aquell que realitza de forma habitual, personal i directa una activitat econòmica a títol lucratiu.

Es presumirà, excepte prova en contra, la condició de treballador autònom si s’ostenta la titularitat d’un establiment obert al públic com a propietari, arrendatari, usufructuari o un altre concepte anàleg.

També estaran inclosos en el Régim Especial de Treballadors Autònoms els qui exerceixin funcions de direcció i gerència que comporta el càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseeixin el control efectiu, directe o indirecte, d’aquella.

S’entendrà, en tot cas que es produeix tal circumstància, quan les accions o participacions del treballador suposin, almenys, la meitat del capital social.

Es presumirà, excepte prova en contrari, que el treballador posseeix el control efectiu de la societat quan concorrin algunes de les següents circumstàncies:

 • Que, almenys la meitat del capital de la societat per la qual presti els seus serveis estigui distribuït entre socis, amb els quals convisqui, i a els qui es trobi unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
 • Que la seva participació al capital social sigui igual o superior a la tercera part del mateix.
 • Que la seva participació al capital social sigui igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.

L’alta al règim d’autònoms es pot presentar en el termini d’un mes de l´inici de l’activitat.

En aquest cas serà necessari:

 1. Escollir una base de cotització entre mínima i màxima legal.
 2. Optar per una mútua d’accident per la cobertura de possibles prestacions.

SITUACIÓ BASE QUOTA CANVI BASES
Base Mínima 884,40 263,55 1/03 – 31/03 =1/07
Base Màxima 3606,00 1074,58 01/10- 31/10 =01/01
Cotització Autònoms amb IT i cessament amb opció IT sense opció IT
29,30% 29,80% 26,50%

 

Bases de cotització (edat a 1/1/2015)
Autònoms amb 47 o menys anys .
Entre 884,40 mín. i 3606,00 màx.Base 31/12/14 igual o superior 1926,60, opció optar entre 884,40 i 3606,00 màx.Base  inferior a  1926,60 no poden escollir base superior 1926,60 euros.
Autònoms amb 48 o més anys. ( 01/01/2015)
Entre 953,70 i 1945,80 euros.Tret que sigui el conjugue supersit del negoci, que regenti el negoci i s’hagidonat d’alta TGSS amb 45 o +anys, base entre 884,40 i 1945,80 euros.
Autònoms amb 48 o 49 anys (01/01/2015)
Base > 1.926,60, opció entre 884,40 i import base incrementat en 0,25% podent optar fins a 1.945,80 euros.
Majors de 50 anys amb 5 o més anys cotitzats.
a) Si  última base de cotització <= 1.926,60 €: entre 884,40 € i 1.945,80 €b) Si última base cotització > 1.926,60 €: entre 884,00 € i import  baseincrementat en 0,25%, optar fins  base 1945,80 euros.

 

BONIFICACIONS QUOTES AUTÒNOMS

TARIFA PLANA        Menors 30 anys (tant homes com dones)                 Requisits:

*No haver estat donat d’alta com autònom 5 anys anteriors

* No tenir treballadors per compte aliena

      Bonificacions:

80% reducció quota durant 6 primers mesos

50% reducció els 6 mesos següents

30% reducció durant 3 mesos seg. i 30% red. 15 mesos seg.

 

INCORPORACIÓ NOUS AUTÒNOMS (MAJORS 30 ANYS)

Treballadors per cta. pròpia que tinguin + 30 anys, facin alta inicial o que no hagin estat d’alta en els 5 anys immediatament anteriors, des de la data d’alta, tindran dret a:

80% reducció quota durant 6 primers mesos

50% reducció els 6 mesos següents

30% reducció durant 6 mesos següents

 

*Aquestes bonificacions no seran aplicables si els autònoms volen contractar treballadors per compte aliena.


Altres Règims Especials:

Règim especial de treballadors del Mar

Règim especial de la Minaria del Carbó

Règim especial de treballadors de la llar

Es considera relació laboral especial de servei domèstic la que afecta al cap de família i el treballador de la llar.

S’inclouen els treballs domèstics, la cura o atenció dels membres de la família i altres treballs que formin part del conjunt d’activitats domèstiques.

Autònom dependent

Son treballadors econòmicament dependents  aquells que realitzen una activitat econòmica o professional, a títol lucratiu i de forma personal, habitual i directa, predominantment per una persona física o jurídica (client) del que depenen econòmicament en rebre d´ ell, al menys, el 75% dels seus ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques o professionals.

Requisits que han de reunir:

 • No tenir a càrrec seu treballadors, ni contractar o subcontractar part de la seva activitat amb tercers.
 • No executar la seva activitat de manera indiferenciada amb els treballadors del seu client.
 • Disposar de la infraestructura productiva i material propis, necessaris per l’exercici de la seva activitat i independent dels del seu client, quan aquests siguin rellevants econòmicament.
 • Desenvolupar la seva activitat amb criteris organitzatius propis, sens perjudici de les indicacions tècniques que pogués rebre del seu client.
 • Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat, d’acord amb el pactat amb el client i assumint el risc d’aquella (queden exclosos d’assumir el risc els agents comercials independents)

Queden exclosos de la consideració d’autònom dependent:

 • Els titulars d’establiments, locals comercials, locals industrials, oficines i despatxos oberts al públic.
 • Professionals que exerceixin la seva activitat conjuntament amb altres en règim societari o en qualsevol altre forma jurídica admesa en dret.

Torna a dalt