Afiliació a la seguretat social

Altres règims especials

RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS DEL MAR

Treballadors per compte aliena, retribuïts a salari o a la part, emprats en qualsevol de les activitats següents: 

 • Marina Mercant
 • Pesca marítima en qualsevol de les seves modalitats.
 • Extracció d’altres productes del mar.
 • Tràfic interior de ports i embarcacions esportives i d’esbarjo i practicatge.
 • Treballs de caràcter administratiu, tècnic i subaltern de les empreses dedicades a les activitats anteriors.
 • Treball de estibadors portuaris.
 • Servei auxiliar sanitari i de fonda i cuina prestat als emigrants espanyols a bord de les embarcacions que els transporten.
 • Personal al servei de les Confraries de Pescadors i les seves Federacions, i de les Cooperatives del Mar.
 • Qualsevol altra activitat marítim-pesquera la inclusió de la qual en aquest Règim sigui determinada pel Ministeri de Treball i Immigració.

Els armadors d’embarcacions que siguin de més de 10 tones o portin enrolats més de cinc tripulants, si figuren en el rol i perceben com a retribució pel seu treball una participació a la “Muntanya Menor” o un salari com a tripulant, queden assimilats a treballadors per compte aliena, a excepció de la protecció per desocupació.

Treballadors per compte pròpia que realitzen de forma habitual, personal i directa, alguna de les activitats que a continuació s’enumeren, sempre que la mateixa constitueixi el seu mitjà fonamental de vida:

Armadors d’embarcacions que no excedeixin de 10 tones de registre brut, no portin més de cinc persones enrolades inclòs l’armador, i en les quals aquest vagi enrolat com a tècnic o tripulant.

A l’efecte de la inclusió en aquest Règim Especial, es presumirà que aquestes activitats constitueixen el seu mitjà fonamental de vida sempre que de les mateixes s’obtinguin ingressos per atendre a les seves pròpies necessitats o, si escau, de la unitat familiar, tot i que es realitzin altres treballs no específicament marítim-pesquers, determinants o no de la seva inclusió en qualsevol altre Règim dels quals integren el sistema de la Seguretat Social, amb caràcter ocasional o permanent.

També es poden incloure el cònjuge i els familiars, fins al segon grau de consanguinitat, afinitat o adopció del treballador autònom, si treballen, conviuen i depenen econòmicament d’ell, excepte si es prova que són treballadors per compte aliena.

RÈGIM ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBÓ

Estan inclosos en el Règim Especial de Mineria del Carbó els treballadors per compte aliena que presten els seus serveis a empreses que realitzin les següents activitats relatives a la Mineria del Carbó:

 • Extracció de carbó en les mines subterrànies.
 • Explotació de carbó a cel obert.
 • Investigacions i reconeixements
 • Aprofitament de carbons i aigües residuals amb matèries carbonoses.
 • Escollit de carbó en escombreres
 • Fabricació d’aglomerats de carbó mineral
 • Forns de producció de Cok (a exclusió dels pertanyents a la indústria siderometal·lúrgica).
 • Transports fluvials de carbó.
 • Activitats secundàries o complementàries de les anteriors

Torna a dalt