Preguntes més freqüents

Tinc obligació de presentar la declaració de renda?

No està obligat a presentar la declaració de renda qui no superi cap dels límits següents:
A) Rendiments íntegres del treball:

 • 22.000 € anuals amb caràcter general.
 • 11.200 €  anuals en els supòsits següents:
  • Si els rendiments provenen de més d’un pagador (excepte que les quantitats rebudes del segons i posteriors pagadors no superin conjuntament 1.500 €)
  • Si es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • Si el pagador dels rendiments del treball no està obligat a practicar cap retenció.
  • Si es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a un tipus fix de retenció.

B) Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció: 1.600 € anuals.

C) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat: 1.000 € anuals.

Tampoc està obligat a presentar declaració quan la suma dels rendiments íntegres del treball, del capital (mobiliari o immobiliari) o d’activitats econòmiques, com també guanys patrimonials, sotmesos a retenció o no, no superi 1.000 € anuals, i les pèrdues patrimonials són inferiors a 500 €, en tributació individual o conjunta.

Està obligat a presentar declaració:

 • Qui superi els límits anteriors.
 • Qui vulgui aplicar les deduccions o reduccions per inversió en habitatge,  aportacions a patrimonis protegits, plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, assegurances de dependència o mutualitats de previsió social.
 • Qui sol·liciti la devolució d’IRPF.
Si un any faig la declaració de renda ja estic obligat a fer-la sempre més?

No, la obligació de fer la declaració és independent cada any.

Tinc obligació de presentar la declaració de patrimoni?

A Catalunya s’ha de presentar declaració de patrimoni quan la base liquidable (béns i drets menys deutes) supera els 500.000 €. L’habitatge habitual està exempt amb el  límit de 300.000 €.Si l’import de béns i drets és superior a 2.000.000 € ( sense tenir en compte els deutes) també s’ha de presentar declaració.

Tinc obligació de presentar la declaració de l’Impost de Societats?

Estan obligades a presentar la declaració totes les persones jurídiques (societats,  cooperatives, associacions, fundacions), excepte les societats civils. Les persones jurídiques inactives o que no hagin obtingut cap rendiment durant l’exercici també han de presentar la declaració.Les úniques excepcions a la obligació de declarar són:

 • Les entitats totalment exemptes (Estat, comunitats autònomes, entitats locals i altres organismes públics).
 • Les entitats parcialment exemptes (entitats sense ànim de lucre que no compleixen els requisits de la llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i incentius al mecenatge, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats, i altres) que compleixin les condicions següents:
  • Que els ingressos no superin 50.000 € anuals.
  • Que els ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció no superin 2.000 € anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
Quant de temps he de guardar les factures?

Sis anys. Si es tracta de factures de béns d’inversió els sis anys es comencen a comptar a partir de l’últim any quan s’ha acabat d’amortitzar el bé o l’últim any que hem regularitzat el bé a efectes d’IVA.

Quant temps he de guardar les declaracions?

El termini de prescripció és de quatre anys i es comença a comptar des del dia següent a la finalització del termini de presentació de la declaració o autoliquidació. Així, la declaració d’IRPF de l’exercici 2012 s’haurà de guardar fins el dia 1 de juliol de 2017 (l’últim dia per presentar aquesta declaració era el 1/7/2013).

Tipus d'IVA

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Segmentos_Usuarios/Empresas_y_profesionales/Novedades_IVA_2012/Nuevos_tipos_IVA_es_es.pdf

Quin tipus d’IVA s’ha d’aplicar en les operacions immobiliàries: transmissions d’immobles, arrendaments amb opció de compra sobre immobles, urbanització de terrenys, construcció d’edificacions, rehabilitació, renovacions, reparacions i reformes, i arrendaments?
 1. Transmissions i arrendaments amb opció de compra d’habitatges: 10% o 4% si són habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública. La transmissió d’habitatges usats (segona o posterior transmissió) està exempta d’IVA, podent renunciar a aquesta exempció.
 2. Transmissions i arrendaments amb opció de compra d’altres edificacions : 21%. La transmissió d’edificacions usades (segona o posterior transmissió) està exempta d’IVA, podent renunciar a aquesta exempció.
 3. Transmissió de terrenys urbans: 21%.
 4. Transmissió de terrenys rústics: exempció d’IVA.
 5. Urbanització de terrenys: 10% si es tracta de l’urbanització de terrenys per a la construcció o rehabilitació d’habitatges. 21% en els altres casos.
 6. Construcció d’edificacions: 10% si es tracta de la construcció d’habitatges. 21% en els altres casos.
 7. Rehabilitació d’edificacions: 10% si es tracta de la rehabilitació d’habitatges. 21% en els altres casos.
 8. Renovacions, reparacions i reformes d’edificacions: 10% en el cas de les reparacions i reformes realitzades en edificis destinats a habitatges, quan es compleixin les condicions següents: destinatari persona física que no actuí com empresari o professional i utilitzi l’habitatge per al seu ús particular. També si el destinatari és una comunitat de propietaris; que la construcció o rehabilitació de l’habitatge hagi finalitzat almenys dos anys abans; i que qui realitzi les obres no aporti materials o si n’aporta, que el seu cost no superi el 40% de la base imposable de la operació. 21% en els altres casos.
 9. Arrendaments d’habitatges: estan exempts d’IVA, excepte si es lloga a persones jurídiques per a ús dels seus treballadors que s’aplica el 21%.
 10. Arrendament d’altres immobles urbans: 21%.
 11. Arrendament de terrenys rústics: estan exempts d’IVA.
Quan s’ha aplicar la regla d’inversió del subjecte passiu en execucions d’obres immobiliàries?

Quan es realitza una execució d’obra per urbanitzar terrenys o construir o rehabilitar edificacions i  el destinatari és un empresari o professional.Exemples:Constructor  que fa les operacions següents:

 1. Construeix un bloc de pisos i factura al promotor: hi ha inversió del subjecte passiu, expedeix una factura sense  IVA i a la factura hi fa constar “inversió del subjecte passiu”.
 2. Rehabilita un pis propietat d’un promotor: hi ha inversió del subjecte passiu.
 3. Instal·la un ascensor en un edifici vell: no hi ha inversió del subjecte passiu, perquè no es tracta de construcció o rehabilitació d’edificacions.
 4. Reforma l’interior d’un pis: no hi ha inversió del subjecte passiu, perquè no es tracta de construcció o rehabilitació d’edificacions.
 5. Construeix un xalet per a un particular: no hi ha inversió del subjecte passiu, perquè el destinatari no és empresari o professional.
 6. Construeix un local per l’Ajuntament: si l’Ajuntament certifica al constructor que està actuant com  empresari hi ha inversió del subjecte passiu, si l’Ajuntament no ho comunica s’entén que no hi ha inversió del subjecte passiu.

Un promotor que està construint un edifici rep les factures següents:

 1. Constructor de l’edificació: hi ha inversió del subjecte passiu.

Les factures següents tenen el mateix tractament tant si les rep el promotor com si les rep el constructor de l’edificació.

 1. Constructor subcontractat: hi ha inversió del subjecte passiu.
 2. Encofrador: hi ha inversió del subjecte passiu.
 3. Fuster que ha instal·lat les portes i finestres: hi ha inversió del subjecte passiu.
 4. Enguixador: hi ha inversió del subjecte passiu.
 5. Electricista: hi ha inversió del subjecte passiu.
 6. Pintor: hi ha inversió del subjecte passiu.
 7. Transportista que factura el transport de material i runa: no hi ha inversió del subjecte passiu, perquè és una prestació de serveis.
 8. Moviment de terres per fer els fonaments: hi ha inversió del subjecte passiu.
 9. Arquitecte i aparellador: no hi ha inversió del subjecte passiu perquè és una prestació de serveis.
 10. Empresa de vigilància de les obres: no hi ha inversió del subjecte passiu perquè és una prestació de serveis.
 11. Empresa que ha venut materials de construcció: no hi ha inversió del subjecte passiu perquè ésu lliurament de béns.
 12. Instal·lador dels mobles de cuina: si hi ha instal·lació hi ha inversió del subjecte passiu. Si el promotor compra els mobles i els instal·la el seu personal és un lliurament de béns i, per tant, no hi ha inversió del subjecte passiu.
 13. Instal·lació de bastides: no hi ha inversió del subjecte passiu perquè és una prestació de serveis.
Si llogo un pis he de cobrar IVA? I si llogo un pàrquing?

El lloguer de pisos està exempt d’IVA si es destina a habitatge, excepte si es lloga a persones jurídiques per a ús dels seus treballadors.El lloguer de pàrquing està exempt d’IVA si es lloga conjuntament amb l’habitatge. Si es lloga sol s’ha de repercutir l’IVA.

Si llogo un local he d’aplicar IVA i retenció?

Al lloguer d’un local s’ha d’aplicar el tipus d’IVA general, actualment el 21%. També s’ha d’aplicar la retenció del 21% sempre que l’arrendatari sigui un empresari o professional o una persona jurídica, i l’import del lloguer sigui superior a 900 € anuals.

Quan puc fer una factura sense identificar al client?

Per poder fer una factura sense identificar al client, ha de ser una factura simplificada (des de 1 de gener de 2013 les factures simplificades substitueixen el tiquets). La factura simplificada es pot expedir en els casos següents:

 1. Quan l’import no excedeixi de 400 €, IVA inclòs.
 2. Quan s’hagi d’expedir una factura rectificativa.
 3. Quan l’import no excedeixi de 3.000 €, IVA inclòs i es tracti de vendes al detall, vendes en ambulància o a domicili, transport de persones i els seus equipatges, serveis d’hostaleria i restauració, serveis prestats per sales de ball i discoteques, serveis telefònics amb cabina o targetes, serveis de perruqueria i instituts de bellesa, utilització d’instal·lacions esportives, revelatge de fotografies i serveis prestats per estudis fotogràfics, aparcament i estacionament de vehicles, lloguer de pel·lícules, serveis de tintoreria i bugaderia, i utilització d’autopistes de peatge.
Em puc deduir l’IVA d’una factura simplificada (les factures simplificades han substituït els tiquet a partir de 1 de gener de 2013)?

Sí, si a més del contingut normal de la factura simplificada hi figuren el N.I.F. i el domicili del destinatari i la quota tributària separada.

Que es cobra quan s’està de baixa per IT? I per accident?

Per norma general els tres primers dies no es cobren, a partir del 4t dia fins el 15é dia es cobra el 60% de la base reguladora del mes anterior a càrrec de l’empresa, a partir del 16é fins el 20é dia es cobra el 60% a càrrec de la Seguretat Social, i a partir del 21é dia en endavant, es cobra el 75% a càrrec de la Seguretat Social també; depèn de quins convenis estableixen complements per arribar al 100% del salari, o per compensar els tres primers dies de la baixa.

En el cas de baixa per accident es cobra el 75% des del primer dia de baixa a càrrec de la Mútua; per conveni també hi pot haver un complement per arribar al 100% del salari.

Puc expedir una factura a nom de més d’una persona o entitat?

Sí, si hi ha més d’un destinatari he d’expedir una factura i un duplicat per cadascun dels altres destinataris, indicant a la factura quina part de base imposable i quota d’IVA correspon a cadascun.

Com funciona el permis per paternitat i qui el paga?

Són 13 dies naturals de permis que donen pel fet de ser pare i s’ha de sol.licitar a la Seguretat Social que és qui el paga directament, l’empresa aquests dies els deixa de pagar, només els cotitza.

Quan he de rectificar una factura expedida?
 • Quan a la factura original hi hagi algun error o hi falti alguna dada obligatòria.
 • Quan s’hagin determinat incorrectament les quotes impositives.
 • Quan s’hagi de modificar la base imposable.
Quan finalitza un contracte i s’està de baixa d’IT o accident, s’esgota l’atur?

En cas de baixa per IT és segueix cobrant la baixa de la Seguretat Social però en concepte d’atur; en el cas de baixa per accident no s’esgotaria l’atur.

 

Puc recuperar l’IVA d’una factura impagada?

Sí, en els casos de concurs de creditors i d’operacions incobrables. Més informació

Que se li ha de pagar a un treballador per acomiadar-lo?

Depen de l’acomiadament, si és un acomiadament per causes objectives (falta de feina, falta d’adaptació…) són 20 dies per any treballat, si és un acomiadament improcedent (faltes reiterades d’assistència, …) són 45 dies comptats del periode treballat fins el 12/02/2012 i a partir del 13/02/2012 són 33 dies per any treballat.

 

Puc ajornar i fraccionar el pagament d’una declaració?

Sí, tothom pot sol·licitar l’ajornament i el fraccionament de qualsevol deute tributari ja sigui en període voluntari o executiu. Si l’Administració el concedeix s’haurà de pagar el deute més interessos de demora (actualment el 5%). Quan el deute supera els 18.000 € l’Administració Tributària demana garanties per concedir l’ajornament. Més informació.

Quants dies hi ha per tramitar la prestació d’atur?

Quinze dies hàbils des de la finalització de la relació laboral.

 

Que és cobra de prestació d’atur?

S’agafa el promig de les bases de cotització dels sis últims mesos cotitzats, i es cobra el 70% durant els primers sis mesos d’atur i a partir del setè mes es cobra el 50% de la base reguladora, sempre i quan no es passi de la quantia màxima que hi ha establerta.

 

Puc sol.licitar l’atur si ja l’havia començat abans i no el vaig acabar ja que hem va sortir un altre treball per uns mesos?

Quan es vagi a l’INEM demanaran si és vol seguir cobrant l’atur antic o bé si es vol cobrar l’atur que ha generat el nou contracte en cas que n’hi hagi prou.

Com comptabilitzar una nòmina i la seguretat social?

L’assentament seria el següent:

 640 Sous i salaris642 Seguretat social càrrec empresa      a  4751 Hisenda Publica creditora per retencions.476 Organismes de la Seguretat social creditors.465 Remuneracions pendents de pagament.

Els imports a comptabilitzar en cadascun dels comptes seria el següent:

–          640: Sous bruts meritats en el període

–          642: Cost seguretat social empresa

–          4751: Retencions IRPF als treballadors

–          476: Seguretat social empresa + treballador

–          465: Sous nets

Com comptabilitzar una baixa per Incapacitat Temporal?

Els apunts a realitzar són els següents:

 • Al comptabilitzar les nòmines:
640 Sous i salaris471 Organismes de la Seguretat social deutors.642 Seguretat social càrrec empresa     a 4751 Hisenda Publica creditora per retencions.476 Organismes de la Seguretat social creditors465 Remuneracions pendents de pagament.
 • Al fer el pagament de la seguretat social:
476 Organismes de la Seguretat social creditors       a

471 Organismes de la Seguretat social deutors

572 Bancs

Els imports a comptabilitzar en cadascun dels comptes seria el següent:

–          640: Sous bruts meritats en el període

–          642: Cost seguretat social empresa

–          4751: Retencions IRPF als treballadors

–          476: Seguretat social empresa + treballador

–          471: Import baixa IT.

–          465: Sous nets

Com comptabilitzar un préstec?
 • Al rebre el préstec:

572 Bancs

626 Serveis bancaris i similars

     a

170 Deutes llarg termini entitats de crèdit

520 Deutes curt termini entitats de crèdit

Els imports a comptabilitzar en cadascun dels comptes seria el següent:

 –          520: Impost capital a retornar exercici en curs.

–          170: Import de capital a retornar exercicis posteriors.

 • Al fer pagaments de les quotes:

662  Interessos de deutes.

520  Deutes a curt termini entitats de crèdit

    a

572 Bancs

 

–          662 Import interès de la quota.

–          520 Import capital de la quota.

 • Al fer assentaments de tancament:

170 Deutes llarg termini entitat de crèdit

     a

520 Deutes a curt termini entitats de crèdit

–          170, 520 Import de capital a retornar exercici següent.

 

Com comptabilitzar una venta d’immobilitzat?

L’assentament ha realitzar és el següent:

440 Deutors

430 Clients

280 Amortització acumulada de l’immobilitzat intangible

281 Amortització acumulada de l’immobilitzat material

282 Amortització acumulada de les inversions immobiliàries

67   Pèrdues procedents d’actius no corrents

   a

20 Immobilitzacions intangibles

21 Immobilitzacions material

22 Inversions immobiliàries

77 Beneficis procedents d’actius no corrents

*Important informar adequadament al presentar les declaracions d’iva i separar de les vendes normal.

Quina és la data màxima de formulació dels comptes anuals?

Tres mesos després del tancament de l’exercici. Si l’empresa tanca l’exercici el 31 de desembre, ha de formular comptes, com a molt tard, el 31 de març de l’any següent.

Qui ha de formular i qui ha d’aprovar els comptes anuals?

La formulació de comptes l’ha de realitzar l’òrgan de govern de l’empresa: Consell d’Administració, Administrador Únic, Consell Rector, Junta Directiva.

La Junta General de Socis o d’Accionistes en el cas d’empreses limitades o anònimes, i l’Assemblea en el cas de cooperatives, Fundacions o associacions són les encarregades de l’aprovació dels comptes anuals.

Quina és la data màxima d’aprovació dels comptes anuals?

Sis mesos després del tancament de l’exercici. Si l’empresa tanca l’exercici el 31 de desembre, ha d’aprovar comptes, com a molt tard, el 30 de juny de l’any següent.

Quan s’han de dipositar els comptes anuals al Registre Mercantil o al Registre de Cooperatives?

En el cas d’empreses mercantils, un mes després de la celebració de la Junta, i com a màxim, fins 31 de juliol (en cas d’empreses que tanquin l’exercici a 31 de desembre).

En el cas de les cooperatives, dos mesos després de la celebració de la Junta, i com a màxim, fins 31 d’agost (en cas d’empreses que tanquin l’exercici a 31 de desembre).

Després d’aquesta data es poden presentar igualment, però el Registre els considerarà fora de termini.

Quan existeix obligació d’auditar els comptes anuals?

Per norma general, les societats anònimes, les societats limitades i les cooperatives tenen l’obligació que els seus comptes anuals siguin auditats sempre que compleixin dues de les següents circumstàncies a data de tancament  i durant dos exercicis consecutius:

 • Actiu superi els 2.850.000 euros
 • Xifra de negocis superi els 5.700.000 euros.
 • Promig treballadors superi els 50.

Les fundacions han de complir durant dos anys consecutius dos de les següents condicions:

 • Actiu superi els 6.000.000 euros
 • Xifra de negocis superi els 3.000.000 euros.
 • Promig treballadors superi els 50.

Addicionalment, s’hauran d’auditar les societats que es trobin en un dels següents casos:

 • Hagin rebut subvencions oficials durant un exercici superiors a 600.000 euros.
 • Hagin realitzat durant un exercici econòmic obres o serveis per les administracions públiques per import superior als 600.000 euros, i que aquets treballs representin més del 50 % de la xifra anual de negocis.
 • Sempre i quan ho sol·licitin almenys el 5 % del seus socis.
Que haig de fer si estic obligat a auditar-me?

Les empreses que estan obligades a auditar-se han de nomenar l’auditor en Junta General i posteriorment inscriure aquest nomenament en el Registre Mercantil. En cas de no realitzar aquesta inscripció abans del tancament de l’exercici a auditar serà el Registre Mercantil qui nomeni l‘auditor.

Quin és el termini de presentació de l'Impost de societats?

El termini de presentació de la declaració és durant el 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització del període impositiu. Si el període coincideix amb l’any natural, el termini de presentació és durant els 25 primers dies naturals de juliol.

Que és una empresa de reduïda dimensió?

Es considera ERD quan en el període impositiu anterior la seva xifra de negocis ha estat inferior a 10 milions d’euros.

Si l’entitat forma part d’un grup de societats aquesta xifra  es refereix al conjunt d’entitats que formen el grup, tenint en compte les eliminacions i les incorporacions corresponents per aplicació de la 6ª norma de comptabilitat.

Quins són els beneficis fiscals d’una empresa de reduïda dimensió?
 • Tipus impositiu reduït. Base fins 300.000 euros, el 25% , la resta al 28% pel 2015 i el 25% pel 2016.
 • Llibertat d’amortització d’elements d’actiu nous, amb les condicions d’increment i manteniment de plantilla.
 • Acceleració de l’amortització. Possibilitat de multiplicar per 2 l’amortització oficialment aprovada.
 • Dotació global. Possibilitat de dotar el 1 % com a insolvència del saldo dels deutors.
Quin són els tipus impositius de l’Impost de Societats?
 • Tipus general 28% al 2015 i 25% al 2016
 • Empreses de reduïda dimensió:

               Base de 0 a 300.000 euros, al 25 %

               Resta base al 28% al 2015 i 25% al 2016

 • Micropimes:

             Han de complir que la plantilla sigui igual o superior a la unitat, i que no inferior a la plantilla del 2008.

              Tributen al 25%

 • Entitats de nova creació (a partir 01/01/2013):

La tributació del primer període impositiu en que la base sigui positiva i el següent els percentatges de tributació seran els següents:

            Tributen al 15%

Si tinc una societat inactiva estic obligat a presentar la declaració de l'Impost de Societats?

 Les societats inactives estan obligades a presentar la declaració en els terminis establerts per la llei.

Aquesta obligació nomes desapareix en el moment en que la societat es dissolta.

Que es considera despesa deduïble?
 • Justificació: Per mitjà del corresponent document o factura.
 • Comptabilització:Les despeses han d’estar comptabilitzades i ser reals, ha de respondre a una operació efectivament realitzada. No son deduïbles despeses que encara que estiguin correctament comptabilitzats, siguin operacions fictícies.
 • Imputació:Han de ser imputats en l’exercici de meritació. S’admet com a despesa deduïble quan es comptabilitzat en un exercici posterior sempre que d’aquesta comptabilització no en resulti una tributació inferior a la que resultes d’aplicar el criteri de meritació.
 • Necessitat: Les despeses han d’estar relacionades amb els ingressos de forma directa o indirecta.
És vàlid un acomiadament verbal? Conseqüències?

Realitzar un acomiadament verbal té com a conseqüència directa que si el treballador interposa una demanda per acomiadament contra l’empresa l’acomiadament serà declarat amb tota seguretat improcedent i l’empresa haurà de pagar la indemnització d’acomiadament de 45 o 33 dies per any treballat , per la qual cosa sempre és recomanable fer l’acomiadament per escrit, amb la supervisió dels nostres especialistes, detallant de forma exhaustiva els fets i indicant els articles de la llei i del conveni infringits.

Quines retribucions salarials no cotitzen ni tributen?

Com a regla general no cotitzen les retribucions extrasalarials que compensen despeses sofertes pel treballador i ocasionats per l’execució del seu treball. Això té algunes excepcions pel que en cada cas seria recomanable consultar prèviament amb el seu assessor per evitar futures reclamacions per falta de cotització, que a més poden tenir conseqüències greus per a l’empresa si el treballador accedeix a alguna prestació de Seguretat Social. Alguns conceptes que poden estar, total o parcialment, exclosos de la base són: les despeses de manutenció i estada, les despeses de locomoció i dietes de viatge, plusos de distància i transports, plusos compensadors de menjar (si treballen a jornada partida), determinades retribucions en espècie, algunes indemnitzacions, determinades assignacions assistencials, …

 

Es pot acomiadar a algú quan està de baixa mèdica?

En efecte, acomiadar a una persona en situació de baixa mèdica és perfectament possible encara que cal prendre certes precaucions, quant a la carta d’acomiadament i quant a la forma de notificació de l’acomiadament, per la qual cosa haurà de ser estudiat cas a cas pel seu assessor.

Que són els treballadors autònoms dependents?

S’ha creat aquesta figura per protegir a aquells treballadors autònoms que tinguin un únic empresari, amb dependència econòmica d’aquest (almenys quant al 75% dels seus ingressos), sense treballadors al seu càrrec, … atorgant-los alguns drets d’interessant consideració com són dret a una indemnització per acomiadament, vacances, desocupació, …